021هاست

مرور محصولات و خدمات

تعداد دامنه
حجم دیسک
میزان ترافیک
تعداد زیر دامنه
تعداد ایمیل
Parked Domain
کنترل پنل
بسته پیشرفته کم مصرف
400,000 ریال ماهانه
1
2 گیگا بایت
9 گیگا بایت در ماه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Direct Adminبسته پیشرفته معمولی
520,000 ریال ماهانه
1
3 گیگا بایت
12 گیگا بایت در ماه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Direct Adminبسته ویژه
700,000 ریال ماهانه
1
5 گیگا بایت
15 گیگا بایت در ماه
نامحدود
نامحدود
نامحدود
Direct Adminبسته تجاری متوسط
230,000 ریال ماهانه
1
750 مگابایت
5 گیگا بایت در ماه
نامحدود
50 اکانت
نامحدود
Direct Adminبسته تجاری حرفه ای
270,000 ریال ماهانه
1
1 گیگا بایت
7 گیگا بایت در ماه
نامحدود
نا محدود
نامحدود
Direct Adminبسته تجاری کم مصرف
200,000 ریال ماهانه
1
500 مگابایت
4 گیگا بایت در ماه
نامحدود
40 اکانت
نامحدود
Direct Adminبسته شخصی کم مصرف
100,000 ریال ماهانه
1
100 مگابایت
1.5 گیگا بایت در ماه
نامحدود
10 اکانت
نامحدود
Direct Adminبسته شخصی متوسط
130,000 ریال ماهانه
1
200 مگابایت
2.2 گیگا بایت در ماه
نامحدود
20 اکانت
نامحدود
Direct Adminبسته شخصی حرفه ای
150,000 ریال ماهانه
1
300 مگابایت
3.5 گیگا بایت در ماه
نامحدود
30 اکانت
نامحدود
Direct Adminزبان: